Učenie s chrobákmi

Učenie s chrobákmi

Bugs World je dvojdielna učebnica angličtiny pre žiakov 1. a 2. triedy ZŠ, ktorí ešte nevedia čítať a písať. 

English Type
British English
Number of levels
2
CEFR Levels
A1

Učebnica angličtiny Bugs World je určená pre deti vo veku od 6 rokov. Môžu s ňou pracovať úplní začiatočníci aj deti, ktoré si už základy angličtiny osvojili v predškolskom veku. Metodicky je učebný materiál navrhnutý tak, aby podporil úspešné osvojenie si jazyka deťmi s rôznymi schopnosťami učenia sa (mixed ability), zapojením všetkých detí aj vo väčších skupinách (inclusion) a učebnica spolu s pracovným zošitom poskytujú učiteľom aj deťom niekoľkonásobné utvrdzovanie a opakovanie preberanej látky. Toto je obzvášť dôležité pri malých deťoch, ktoré síce, ako sa hovorí "nasávajú vedomosti ako špongia", ale tak isto rýchlo zabúdajú, a preto niekoľkonásobné opakovanie v rôznorodých aktivitách podporuje dlhodbejšie zapamätanie si.

Učebnica Bugs World 1 a 2 podporuje záujem a radosť z učenia sa angličtiny, vzbudzuje u detí ozajstnú túžbu rozprávať po anglicky. Učebnica učí deti skutočne komunikovať. Deti sa neučia iba izolované slová, básničky a pesničky, ale učia sa vyjadrovať svoje myšlienky pomocou veľmi jednoduchej angličtiny. Deti sa naučia jednoduchým spôsobom rozprávať o sebe, o svojej rodine, záľubách a témach, ktoré sa ich týkajú. Budú tiež rozumieť otázkam v angličtine a prirodzene na ne reagovať.

Nový jazyk je zahrnutý v kontexte prostredníctvom príbehov, čím vyvoláva u detí radosť a istotu v učení sa. Metodika vyučovania malých detí je prispôsobená tak, aby sa deťom vytváralo prostredie, v ktorom deti prirodzeným spôsobom prijímajú angličtinu. Do učebnice deti nepíšu, nekreslia, teda je možné ju opakovane používať s novými skupinami detí.

Všetky tieto činnosti sú súčasťou pracovného zošitu "Activity Book", kde deti nájdu aj vystrihovačky a kód k online materiálom, vrátane audio nahrávok a videí. Vďaka rôznorodej práci s cvičeniami v Activity Books deti zapájajú všetky zmysly a pracujú podľa pokynov učiteľa v anglickom jazyku (learn by doing).

V oboch dieloch na konci učebnice aj pracovného zošita sú 2 strany obrázkového slovníka. Tento obrázkový slovník nie je iba pasívne zahrnutý do učebnice, deti s ním pracujú podľa pokynov, ktoré majú v každej lekcii na precvičenie slovnej zásoby. Pre tých, ktorí už vedia čítať a písať, sú k dispozícii dobrovoľné cvičenia na tieto zručnosti. Učiteľ sa sám rozhodne, či ich bude robiť s deťmi, prípadne ich môže použiť pre nadané deti v triede.

V oboch dieloch si deti sami vyrábajú malé knižky (Minibook), obrázky na vystrihovanie, ktoré nájdu v pracovnom zošite, vystrihnú ich a poskladajú do malej knižky. Doma potom môžu rodičom z týchto knižiek čítať, čo sa naučili v škole.

V pracovnom zošite sú zaradené stránky s vystrihovačkami z ktorých si deti sami vyrábajú ďalšie pomôcky, ako sú napríklad jednoduché bábky, či Mini Flashcards, ktorých použitie usmerňuje učiteľ na základe navrhovaných doplnkových aktivít v metodike.

ČÍM JE JEDINEČNÁ?

Zameranie na komunikáciu

Učebnica podporuje záujem a radosť z učenia angličtiny a motivuje deti k reálnej komunikácii v jazyku. Deti sa učia vyjadrovať svoje myšlienky jednoduchou angličtinou a komunikovať o sebe, svojej rodine a záľubách.

Kontextová výučba

Nový jazyk je prezentovaný v kontexte prostredníctvom príbehov, čo vyvoláva radosť a istotu v učení. Prístup k výuke je navrhnutý tak, aby deti prirodzene absorbovali angličtinu.

Využitie rôznych médií a materiálov

Učebnica je doplnená pracovným zošitom "Activity Book", ktorý obsahuje nielen cvičenia, ale aj vystrihovačky a kód k online materiálom, vrátane audio nahrávok a videí. Týmto spôsobom sa deti učia angličtinu pomocou rôznych zábavných médií a výukových nástrojov.

Učebný prístup podporujúci kreativitu

Učebnica zdôrazňuje kreatívny prístup k výuke prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú hry, maľovanie, piesne a básne. Tento prístup podporuje nielen učenie sa jazyka, ale aj rozvoj kreativity detí.

Postavy a príbehy ako motivačný nástroj

Hlavné postavy húsenica Colin a lienka Lucy spolu s ďalšími postavami a príbehmi tvoria zábavný kontext pre výučbu. Tieto postavy a príbehy motivujú deti k angažovanosti a zapojeniu sa do učenia prostredníctvom zaujímavých a emocionálnych príbehov. 

Prečo si Bugs World zamilujú deti aj učiteľ?

Hlavnou postavičkou v učebnici je húsenica Colin lienka Lucy, ktoré spolu s inými postavami (ďalšími chrobáčikmi a vzieratkami) prežívajú rôzne dobrodružstvá. V každej lekcii v príbehoch vystupujú vždy aj iné postavičky, napr. deti, alebo zvieratká. V učebnici sú veľmi zaujímavou a zábavnou formou zaradené jednoduché cvičenia, hry, pesničky, rýmovačky, maľovanky a iné aktivity, ktoré si deti obľúbia. Napr. na každej hodine, ktorá predstavuje novú slovnú zásobu, je zaradená hra Colin's What´s my Word. Každá nová lekcia začína pesničkou, v ktorej sú zahrnuté nové slovíčka z lekcie. Bugs Bingo je ďalšia aktivita, na ktorú sa deti vždy tešia.

   

Učebnica rešpektuje fakt, že u detí nie je možné očakávať, že sa sami budú učiť slovnú zásobu. Preto sú do učebnice zaradené pesničky a rýmovačky, ktoré nenásilnou a zábavnou formou umožnia deťom zapamätať si novú látku.

Levels & Samples

DOCUMENTS
Bugs World 1 - Prehľad učiva
Download
Bugs World 2 - Prehľad učiva
Download
TVVP Bugs World 2
Download
TVVP Bugs World 1
Download
Tematický plán Bugs World 1
Download
Need help? Where to buy?

KOMPONENTY UČEBNICE

Pupil´s Book

Pupil´s Book

  • 6 lekcií , každá je rozdelená na 8 vyučovacích hodín
  • 3 lekcie reálie: Christmas, Halloween a Easter
  • Picture Dictionary

Activity Book +app

Activity Book +app

  • vystrihovačky a obrázkové kartičky
  • obrázky na tvorbu vlastnej "minibook", pencil puppets/finger puppets
  • kód k online materiálom pre žiaka, vrátane audio a video nahrávok

Teacher´s Book +app v SJ

Teacher´s Book +app v SJ

Učiteľská metodika v SJ (novinka!)

obsahuje detailne spracovaný, krok za krokom rozpracovaný postup hodín. V metodike sú aj doplňujúce hry na použitie obrázkových kartičiek. Obsahuje tiež prístupový kód k online podpore pre učiteľa, vrátane testov, digitálne spracovanej učebnice a pracovného zošita, audio a video nahrávok, online spracovanej samotnej učiteľskej príručky. Testy sú spracované tak, že deti iba krúžkujú, vyfarbujú a číslujú jednotlivé úlohy podľa pokynov učiteľa.

Flashcards

Flashcards

Flashcards sú podobné karty ako Storycards. Obsahujú však zobrazenie novej slovnej zásoby a majú formát A5. Slúžia na prezentáciu, výučbu, precvičovanie a opakovanie slovnej zásoby. Pokyny na ich použitie sú opäť uvedené na príslušných miestach Teacher's Book. Karty sú kvalitne spracované tak, aby nedošlo k ich opotrebovaniu, aj keď ich učiteľ pripevní plastickou hmotou na tabuľu prípadne keď s nimi pracujú samotné deti.

Storycards

Storycards

Každý príbeh je spracovaný na tzv. Story Cards vo formáte A4 (ku každému príbehu je ich 8, ako počet obrázkov v učebnici), kde na prednej strane je obrázok k príbehu a na zadnej strane text príbehu. Je to výborná pomôcka pre učiteľa, ktorá motivuje deti k sústredeniu sa na príbeh a vzápätí na jeho interpretáciu a dramatizáciu.

Would you like to learn more?

CONTACT YOUR LOCAL REPRESENTATIVE